CDA Heerenveen blikt terug op 2018 en is blij met weg die samen met inwoners is ingeslagen

31 december 2018 

,,Met elkaar zoeken naar beste oplossing”
 
HEERENVEEN – De gemeente Heerenveen trekt met belangrijke onderwerpen steeds meer op met haar inwoners. Een nieuwe politieke werkelijkheid, die het CDA goed past. Terugblikkend op 2018, een verkiezingsjaar waarin de partij zetelwinst boekte, is deze ontwikkeling de rode draad geweest.
 
De complete fractie komt aan het einde van het jaar altijd bij elkaar om even terug te blikken en vooral vooruit te kijken. 2018 is een politiek interessant jaar voor Heerenveen geweest. De verkiezingen hebben het politieke landschap behoorlijk veranderd. Voor het CDA is er voor de tweede keer op rij een zetel winst geboekt. Bovendien mag de partij, met wethouder Hans Broekhuizen, weer vier jaar zitting nemen in het college. Verschillende belangrijke onderwerpen zijn in 2018 op de agenda gezet, inwoners zijn hier nauw bij betrokken.
OliebollenInterview20180 groepsfoto
,,Het eigenaarschap bij inwoners houden past bij de kernwaarden van het CDA”, steekt Jentsje Abma van wal, ,,We willen de dialoog over specifieke onderwerpen verder versterken. De kennis in de samenleving is soms groter dan op het gemeentehuis.” Abma legt uit dat het hoofdlijnenakkoord van de collegepartijen die ruimte biedt. ,,Daarnaast is er voor het eerst ook een raadsakkoord”, haakt Amarens Reitsma in, ,,Omdat er voor de komende jaren grote opgaven op ons afkomen is samenwerking en verbinding maken belangrijk. In de gemeenteraad geeft dit ook een nieuwe dynamiek, er ontstaat een discussie die meer open is. Wij vinden dit waardevol.”
 
Een mooi voorbeeld waarbij de inbreng van inwoners tot uiting komt is de G1000, die voor de centrumontwikkelingen wordt georganiseerd. Tienduizend inwoners krijgen via loting een brief, waarna een grote groep van duizend uiteindelijk over de toekomst van het centrum met elkaar in gesprek gaat. ,,Resultaat zijn denkrichtingen op basis waarvan plannen worden gemaakt. De inwoners geven de aanzet en blijven ook betrokken.” Volgens Karst Breeuwsma is het een interessant traject. ,,Belangrijk is dat we als gemeenteraad deze verbinding met dit vertrouwen in de inwoners aanmoedigen en vervolgens ook in stand houden.” Bernhard Hoekstra legt uit dat de nieuwe manier van werken ook is ontstaan door de initiatieven die al in de dorpen tot stand komen. ,,We moeten met elkaar op zoek naar de beste oplossing. Er zijn veel onderwerpen waar de inwoners deelgenoot van gemaakt kunnen worden.”
 
Een onderwerp dat leeft is de invoering van Diftar+,, waarbij de sortibak wordt gewogen bij de lediging. De inwoners hebben daarmee zelf in de hand hoe de kosten uitvallen. Doel is om tot minder en betere scheiding van afval te komen. Groente-, fruit- en tuinafval, glas en papier in de sortibak vormen nog ongeveer de helft van de kilo’s. Ondanks dat de invoering op 1 januari is, zijn veel mensen al bezig te kijken op welke manier ze minder kilo’s in de vuilnisbak kunnen gooien. Een stukje bewustwording over hoe we met afval omgaan. ,,Consequentie stuurt gedrag”, stelt Hedwich Rinkes vast, ,,We spreken veel mensen die al heel bewust bezig zijn, zowel in het beperken als het scheiden. De nieuwe aanpak is nog even wennen, maar op verschillende manieren kun je nu al nagaan hoeveel je container de afgelopen ledigingen woog.” Met dergelijke onderwerpen ligt de focus vaak op de negatieve aspecten, concludeert Bernhard Hoekstra. ,,Door het sentiment is de onterechte conclusie van sommigen dat Diftar+ een manier van de gemeente is om meer afvalstoffenheffing te innen. Naar ons idee moet de nadruk liggen op de positieve kanten, want door beter te scheiden dragen we bij aan de toekomst van onze kinderen. Dankzij onze motie is er ook een afvalcoach die mensen helpt om te kijken hoe ze zelf invloed hebben op de kilo’s in de sortibak.”
 
Duurzaamheid is een thema dat in het verlengde ligt. ,,Hoe willen we de wereld doorgeven aan een volgende generatie. Huizen, straten, wijken en dorpen moeten van het gas af. Hierin hebben wij ook taken en verantwoordelijkheden”, stipt Jentsje Abma aan. Het CDA staat vooraan als het gaat om duurzaamheid, maar wil ook het sociale aspect belichten. ,,Door afspraken met de corporaties te maken, zodat met energiemaatregelen niet de huur navenant omhoog gaat. Ook huurders zouden voordeel moeten hebben van duurzame energiemaatregelen. Duurzaamheid is iets van ons allemaal en is niet iets dat alleen voor de elite is weggelegd”, vindt Rinkes.
 
Op initiatief van het CDA vinden er nu ontwikkelingen plaats rond het realiseren van een drijvend zonnepark op de zandwinput bij bedrijventerrein Haskerveen. ,,Een mooie aanzet naar een clustering van meerdere duurzame ontwikkelingen op die plek. Naast die vijftien hectare wordt er voor de toekomst gedacht aan zonnepanelen aan de zuidkant van en bovenop de vuilstort. De vergister, voor productie van groene energie en groen gas, van Omrin draait al en kan misschien kan het wel worden opgeschaald. Dit is zeer kansrijke plek voor een circulaire gebiedsontwikkeling”, vindt Amarens Reitsma. Karst Breeuwsma is het met haar eens. ,,Wij zijn geen voorstander voor het opofferen van vruchtbare landbouwgronden. Bovendien, in de hele energie-opgave kunnen wij het ons niet veroorloven om op één paard te wedden. Haskerveen is dus wat ons betreft ook de uitgelezen plek voor bijvoorbeeld windmolens.”
 
Positieve ontwikkelingen zien Bernhard Hoekstra en steunfractielid Sietze Blacquière in het sociaal domein. Beiden hebben zich de laatste vijf jaar veel met dit onderwerp bezig gehouden. ,,De decentralisatie gaf wel flinke uitdagingen. Nog steeds is wel de vraag hoe we dit verder gaan bolwerken, toch is het een compliment waard, dat dit in Heerenveen goed is opgepakt.” Blacquière vult Hoekstra aan. ,,Dat zie je in andere gemeenten wel anders gaan. De ambtenaren zijn in Heerenveen enorm betrokken. Er is geen laagjescultuur en daarmee lopen we wel voorop. Natuurlijk moet dit zich nog verder doorontwikkelen. We hebben het bovendien over kwetsbare mensen. Je mag het eigenlijk niet fout doen. De aanpak staat echter dicht bij de mensen en Heerenveen is daarin, met bijvoorbeeld de meitinkers wel een voorloper.” Het CDA zit zich bovendien in voor het behoud van werkbedrijf Caparis. ,,Om het zogenoemde ‘beschut binnenwerk’ aan te bieden, maar ook zeker voor de uitvoering van de re-integratie van de Participatiewet. Caparis beschikt over enorm veel knowhow en heeft een fantastisch netwerk waar bij de uitvoering die wet gebruik van gemaakt kan worden.”
 
undefinedKjeld Klein heeft als vice-voorzitter en secretaris van CDJA Fryslân en schaduwfractielid in de raad ontwikkelingen in de raad op een afstandje gevolgd. Hij zit dicht op de landelijke politiek en heeft complimenten voor hoe Heerenveen met haar inwoners omgaat. ,,Ik denk ook dat het de juiste manier is. Over het algemeen is de politiek daarin terughoudend. In mijn ogen weten we over vijf jaar niet anders. Neem het Diftar+-verhaal. Veel mensen hebben kosten als drijfveer. Jongeren denken anders, die willen er mee aan de slag.” Amarens Reitsma is blij met de woorden van Klein. ,,Dynamiek en ondernemerschap zitten in het dna van Heerenveen.” Hedwich Rinkes knikt. ,,Bijzonder is dat Heerenveen het aanzien van een stad heeft, maar de korte lijnen van een dorp. Ambitie en lef uitstralen, zonder grootheidswaanzin.”
 
Amarens Reitsma wil bij het maken van de omgevingsvisie het liefst samen met de inwoners de blik verruimen en daarbij een aantal ‘gamechangers’ aanmerken. ,,Hoe ziet Heerenveen er in 2050 uit? Neem bijvoorbeeld de aanleg van een snelle spoorlijn tussen de randstad en de Duitse Hanzesteden. Zo’n verbinding heeft naast de gevolgen voor infrastructuur ook een grote impact op onderwijs, wonen en werken. Eigenlijk onze hele leefomgeving. Een totaal ander perspectief. In 2019 staan we met elkaar voor de uitdaging om onze omgeving  ook eens door een andere bril te bekijken.”
 Reageer

   
 

Facebook

Volg CDA Heerenveen op twitter Like CDA Heerenveen op facebook
powered by knoop.frl