Speerpuntenprogramma 2018 - 2022

‘Dichtbij, voor elkaar’ - Speerpuntenprogramma 2018 - 2022
undefined
Het CDA wil mensen verbinden en mensen instaat stellen om zich te ontplooien. In onze samenleving is dat niet vanzelfsprekend. We moeten daar steeds aan blijven werken. Veel inwoners (jong en oud) voelen zich alleen, staan aan de kant omdat zij geen werk hebben of zijn door hun gezondheid aangewezen op zorg. 

De gemeente moet volgens het CDA oog hebben voor die mensen en hen actief betrekken bij de samenleving. Samen met tientallen organisaties en honderden vrijwilligers is dat ook mogelijk. De gemeente sluit aan bij al het goede dat er al is in de samenleving. 

Vanuit ‘het verbinden en omzien naar elkaar’ zetten we de komende jaren in op een samenleving waar iedereen kan meedoen en zich kan ontplooien. 

Lees hier het volledige programma

Waarden van het CDA 
Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld, en de bijbel als inspiratiebron. 

Solidariteit 
Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De gemeente zorgt voor een basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er een uitkering, zorg en goed onderwijs. En met deze basis moeten we als mensen voor elkaar zorgen. Ook maatschappelijke organisaties helpen daarbij. 

Gespreide verantwoordelijkheid 
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede samenleving. Beslissingen moeten we nemen op de plekken die daar het meest geschikt voor zijn. En taken moeten uitgevoerd worden door de organisaties of mensen die daar het meest geschikt voor zijn. Bijvoorbeeld in het gezin, in vakbonden, werkgeversorganisaties of in het bedrijfsleven. Zo voorkom je een betuttelende overheid. 

Publieke gerechtigheid 
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft de burger zekerheid. De overheid houdt zich zelf ook aan deze grenzen. De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om rond te komen. Ziek of gezond, met of zonder werk. De veiligheid moet gehandhaafd worden. In zo’n situatie kan iedereen meewerken aan een goede samenleving. 

Rentmeesterschap 
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. De aarde is niet van ons, we hebben de aarde te leen van God. Daarom moeten we de aarde goed achterlaten voor volgende generaties. De overheid heeft twee taken op het gebied van rentmeesterschap: 1) de overheid moet stimuleren dat mensen zich gedragen als goede rentmeesters. 2) de overheid moet zelf een goede rentmeester zijn. Dit betekent dat de overheid de gaven en talenten van iedereen moet benutten. En dat ze haar financiën op orde moet hebben. Maar rentmeesterschap heeft ook betrekking op de duurzame houding van de gemeente zelf (als organisatie en bedrijf) ten opzichte van natuur en leefbaarheid. 

Bij het maken van keuzes staat bij het CDA de mens centraal. Het gaat om betrokkenheid van mensen bij hun gemeente, dorp, wijk, gezin, school, bedrijf of vereniging. Daardoor ontstaat draagvlak voor ontwikkelingen binnen de gemeente. Uitgangspunten voor ons bestuurlijk en politiek handelen zijn gebaseerd op het sociaal-christelijk gedachtegoed, waarin ‘rentmeesterschap’ centraal staat. Daarnaast horen begrippen als gerechtigheid, solidariteit, zorg, respect en ‘verantwoordelijkheid voor elkaar’ bij het CDA. 

Vijf ‘ontwikkelingen’ verder vorm geven 

Ook in de komende jaren willen we een vijftal ontwikkelingen in de samenleving verder vorm geven. Deze ontwikkelingen hebben we de afgelopen jaren actief ontwikkeld en vormen ook nu weer de grondslag van dit programma: 
Van vrijblijvendheid naar betrokkenheid: mensen meer te zeggen geven over hun leefomgeving; 
  1. Van begrenzen naar meer ruimte: minder regels en meer mogelijkheden; 
  2. Omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar; 
  3. Van poralisatie naar participatie: mensen samen brengen via scholing en werk; 
  4. Van verbruiken naar waarderen: duurzame keuzes op het gebied van natuur en milieu, maar ook op gebied van financiën. 

Lees hier het volledige programma.

Facebook

Volg CDA Heerenveen op twitter Like CDA Heerenveen op facebook
powered by knoop.frl